SERVICIUL STARE CIVILĂ
Compartimentul stare civilă are următoarele atribuţii principale:
1. Îndrumă şi controlează, conform prevederilor legale, întreaga activitate de stare civilă din judeţ desfăşurată de către ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul serviciilor publice locale de evidenţă a persoanelor şi primăriilor;

2. Controlează metodologic, în baza planificării aprobate de conducerea Consiliului Judeţean Gorj, activitatea de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi modul de soluţionare a lucrărilor de stare civilă, inclusiv gestiunea certificatelor de stare civilă;

3. Asigură aprovizionarea permanentă a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiilor de stare civilă din judeţ cu registre şi certificate de stare civilă, precum şi cu cerneală specială, necesare desfăşurării activităţilor acestora;

4. Întocmeşte situaţiile periodice privind principalele activităţi de stare civilă din judeţ, pe care le prezintă directorului executiv în vederea înaintării la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

5. La solicitare, asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civilă delegaţi sau când din diferite motive, ofiţerul de stare civilă delegat trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile, precum şi pentru a participa la concursurile de încadrare a personalului de specialitate în domeniul stării civile;

6. Verifică modul de întocmire a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate în vederea emiterii avizului prealabil;

7. Verifică modul de întocmire a dosarelor de schimbare de nume pe cale administrativă pe care la înaintează către Preşedintele Consiliului Judeţean în vederea emiteri dispoziţiilor;

8. Verifică dosarele de rectificare a actelor de stare civilă în vederea emiterii avizului prealabil corespunzător;

9. Colaborează cu serviciile de poliţie judiciară şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu identitate necunoscută;

10. Organizează instruirea ofiţerilor de stare civilă de la primării cât şi de la serviciile publice comunitare locale pentru perfecţionarea pregătirii profesionale;

11. Oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul; l) gestionează informaţii nesecrete şi confidenţiale cu respectarea prevederilor legale privind protecţia acestora;

12. Informează Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la dispariţia unor documente de stare civilă cu regim special „în alb” şi participă la verificările şi cercetările ce se efectuează în cazul dispariţiei acestora;

13. Colaborează cu instituţiile din sistemul de sănătate publică şi protecţie socială în vederea prevenirii şi combaterii abandonului copiilor în maternităţi, precum şi pentru punerea în legalitate a persoanelor asistate şi a minorilor instituţionalizaţi;

14. Primeşte şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate ( C.N.P.) şi controlează modul de păstrare al acestora, precum şi atribuirea şi înscrierea codurilor în actele de stare civilă;

15. Primeşte, actualizează, păstrează şi gestionează registrele de stare civilă, exemplarul 2, de la oficiile de stare civilă locale, asigurând securitatea şi conservarea acestor documente;

16. Înscrie pe marginea actelor de stare civilă menţiuni privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor;

17. Întocmeşte şi eliberează extrase pentru uz oficial către organelor în drept care le solicită; s) asigură, în condiţiile legii, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse, parţial ori total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise; t) duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de directorul executiv.

- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)