INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONA
L
Identitatea operatorului și datele de contact:
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj
este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1974, având sediul în: mun. Tîrgu Jiu, str. Victoriei nr. 2-4, jud. Gorj, tel./fax 0253/213843, email office@evpgorj.ro .
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este domnul Vlad Ion, care poate fi contactat la coordonatele de mai sus.

2. Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării:
Institu
ția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale,  următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinților, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliul/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

Datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de institu
ția noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă.

Activită
țile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, re
şedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiin
țarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I.
și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de institu
ția noastră sunt instituţiile/autoritățile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condițiile legii.

4. Informații suplimentare:
Datele cu caracter personal sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea întocmirii actelor de stare civilă și eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt comunicate de către institu
țiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.

În conformitate cu dispoziţiile art. 12-16 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), persoanele vizate au următoarele drepturi:
· dreptul la informare
· dreptul de acces la datele cu caracter personal proprii
· dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal proprii inexacte
Dreptul la ștergerea datelor, prevăzut la art. 17 din Regulamentul general privind protecția datelor, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către institu
ția noastră, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 17 alin. (3) lit. b).
Exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal proprii și a dreptului la rectificare a datelor cu caracter personal proprii inexacte se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate adresate instituției noastre.
Totodată, Regulamentul general privind protecția datelor recunoa
ște și garantează persoanei vizate dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art. 13 alin.(2) lit. d)).

Conform art. 2 lit. d) din Regulamentul general privind protecția datelor, prevederile acestui regulament nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către autorităţile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii acestora.- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Eliberarea certificatelor de stare civilă - Eliberarea extraselor multilingve - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)