INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONA
L
Identitatea operatorului și datele de contact:
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj este operator de date cu  
caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  
Caracter Personal cu nr. 1974, având sediul în: mun. Tîrgu Jiu, str. Victoriei nr. 4, jud. Gorj,  
Tel./Fax 0253/213843, e-mail: office@evpgorj.ro .
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este domnul Vlad Ion, care poate fi  
contactat la coordonatele de mai sus.

2. Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării:
Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale,  următoarele  
categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinților, sexul, data şi  
locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliul/reşedinţă, profesia, studiile,  
starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului  
de identitate.

Datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în  
următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă.  

Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în  
principal prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi  
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor  
publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din  
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru  
Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. și de  
către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră  
sunt instituţiile/autoritățile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională  
şi justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele  
persoane juridice de drept privat, în condițiile legii.

4. Informații suplimentare:
Datele cu caracter personal sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în  
vederea întocmirii actelor de stare civilă și eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor  
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare și O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale  
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt comunicate de  
către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.
În conformitate cu dispoziţiile art. 12-16 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția  
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera  
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind  
protecția datelor), persoanele vizate au următoarele drepturi:
· dreptul la informare
· dreptul de acces la datele cu caracter personal proprii
· dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal proprii inexacte
Dreptul la ștergerea datelor, prevăzut la art. 17 din Regulamentul general privind protecția  
datelor, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, în  
condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor  
prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare,  
după cum este prevăzut în art. 17 alin. (3) lit. b).
Exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal proprii și a dreptului la  
rectificare a datelor cu caracter personal proprii inexacte se poate realiza prin intermediul unor  
cereri scrise, datate şi semnate adresate instituției noastre.
Totodată, Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște și garantează  
persoanei vizate dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere –  
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art. 13 alin.(2)  
lit. d)).

Conform art. 2 lit. d) din Regulamentul general privind protecția datelor, prevederile acestui  
regulament nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către autorităţile  
competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al  
executării sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei  
publice şi al prevenirii acestora.- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)