SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR
Serviciul evidenţa persoanelor are următoarele atribuţii principale:
1. Sprijină, coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărţilor de alegător, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic;

2. Coordonează organizarea, funcţionarea, conservarea şi exploatarea evidenţelor manuale, deţinute de serviciile publice comunitare locale, în conformitate cu prevederile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează acest domeniu;

3. Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile locale, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate ca urmare a declinării unei identităţi false, pentru prevenirea acestor situaţii;

4. Colaborează cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, în vederea asigurării calităţii datelor preluate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor de către serviciile publice comunitare locale;

5.
Colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice locale cu atribuţii pe linia actualizării listelor electorale permanente;

6. C
omunică datele referitoare la persoanele fizice, solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţiei, administraţiei financiare, agenţilor economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii;

7. E
fectuează verificările operative, solicitate de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau infracţiuni, readmise etc.;

8. F
ormulează propuneri, pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, pentru îmbunătăţirea muncii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

9.
Oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul;

10. Centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial, semestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

11. Gestionează informaţii nesecrete, confidenţiale şi secrete de serviciu cu respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia acestora;


12. La solicitarea autorit
ăţilor locale, desemnează un reprezentant pentru a participa la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din specialitatea evidenţa persoanelor;

13. C
oordonează activităţile privind înfiinţarea noilor servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi activităţile privind rearondarea unor unităţi administrativ-teritoriale de la un serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor la altul;

14. Asigură soluţionarea petiţiilor pe probleme specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora în
termenul legal;

15. As
igură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, conform documentelor rezultate din activitatea de profil;

16. Duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de directorul executiv.


- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)