DESPRE INSTITUŢIE
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj funcţionează în subordinea Consiliului  
Judeţean Gorj şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din  
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de  
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Sediul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj este în municipiul Târgu Jiu, strada  
Victoriei, nr. 4, judeţul Gorj.
Scopul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj este acela de a exercita competenţele  
ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea  
de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
Activitatea Direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului,  
exclusiv pe baza şi în executarea legii.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a fost  
constituită prin reorganizarea Compartimentului de Stare Civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean  
Gorj şi a Biroului de Evidenţă a Populaţiei Gorj din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Gorj.
Direcţia are în componenţă 2 servicii şi 3 compartimente conform organigramei, statului de funcţii şi  
numărului de personal întocmite în conformitate cu prevederile art. 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.  
2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul  
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor  
umane, cu modificările ulterioare.
Direcţia coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de  
evidenţă a persoanelor şi oficiilor de stare civilă din judeţul Gorj.
În îndeplinirea prerogativelor sale, Direcţia cooperează cu celelalte structuri ale consiliilor locale din judeţ,  
ale Ministerului Afacerilor Interne şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice, agenţi economici, precum  
şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj are următoarele atribuţii principale:

1. Actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
2. Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei date necesare pentru actualizarea  
Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;
3. Utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
4. Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a  
persoanelor şi a oficiilor de stare civilă;
5. Coordonează şi controlează modul de gestionare şi întocmire a actelor de stare civilă;
6. Asigură emiterea certificatelor de stare civilă și a cărţilor de identitate;
7. Aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiile de stare civilă cu  
imprimatele necesare necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de către Direcţia  
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
7. Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor  
referitoare la persoană;
8. Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
9. Ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform  
comunicărilor primite;
10. Respectă legislaţia în vigoare referitoare la managementul calităţii, precum şi prevederile standardului  
SR EN ISO 9001 aplicabile în cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj;
11. Gestionează informaţii nesecrete, confidenţiale şi secrete de serviciu cu respectarea prevederilor legale cu  
privire la protecţia acestora;
12. Asigură soluţionarea petiţiilor pe probleme specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)