DESPRE INSTITUŢIE
         Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Gorj şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
        Sediul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj este în Municipiul Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 2-4, judeţul Gorj.
        Scopul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
        Activitatea Direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
        În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a fost constituită prin reorganizarea Compartimentului de Stare Civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi a Biroului de Evidenţă a Populaţiei Gorj din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Gorj.
        Direcţia are în componenţă 2 servicii şi 3 compartimente conform organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal întocmite în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, cu modificările ulterioare, şi ale prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, cu modificările ulterioare.
        Direcţia coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiilor de stare civilă din cadrul judeţului Gorj.
        În îndeplinirea prerogativelor sale, Direcţia cooperează cu celelalte structuri ale consiliilor locale din judeţ, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj are următoarele atribuţii principale:

1. A
ctualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
2. Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;
3. Utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

4. C
oordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă;
5. C
oordonează şi controlează modul de gestionare şi întocmire a actelor de stare civilă;
6. A
sigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător; aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiile de stare civilă cu imprimatele necesare desfăşurării activităţii, distribuite de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
7. M
onitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
8. G
estionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
9.
Ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
10. Respectă legislaţia în vigoare referitoare la managementul calităţii, precum şi prevederile standardului SR EN ISO 9001 : 2008 aplicabile în cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj;

11. G
estionează informaţii nesecrete, confidenţiale şi secrete de serviciu cu respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia acestora;
12. Asigură soluţionarea petiţiilor pe probleme specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

        Din septembrie 2008, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a  implementat Sistemul de Management al Calităţii conform cerinţelor din standardul SR EN ISO 9001:2008, certificatul şi anexa acestuia putând fi consultate  aici şi  aici.
        Politica referitoare la calitate aplicabilă în cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj se poate vizualiza aici.
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Eliberarea certificatelor de stare civilă - Eliberarea extraselor multilingve - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)