FURNIZAREA UNOR DATE
DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

        Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:
      
- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
       - date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicita
te informaţii;
     
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
       - date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situaţia în care o persoană fizică solicită comunicarea de date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.
Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Potrivit acestor acte normative, furnizarea de date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.
Se consideră temei legal justificat, solicitările de date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă persoanelor etc.
Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 372/2002, coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările si completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:
      
- Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.f) din O.G.nr.84/2001, cu modificările si completările ulterioare);
      
- Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru derularea unor acţiuni de interes public, reglementate prin acte normative, conform  art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
       
De asemenea,  Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente precum sistemul de pensii publice, registrul electoral, etc., în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 35, art. 46 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
Taxa pentru furnizarea datelor:
       -
conform dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal este, în prezent, de 1 leu RON/persoană şi se achită în contul bugetului de stat, la casieria D.E.P.A.B.D. din municipiul Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6 sau în contul IBAN nr. RO35TREZ70620330108XXXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, C.I.F. 26362870, când furnizarea este facută de D.E.P.A.B.D.,respectiv în contul consiliilor locale când furnizarea este făcută la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor care înregistrează cererile;
       - în cazul în care nu
se poate aplica tariful de 1 leu RON/persoană, taxa pentru furnizarea datelor este de 120 lei (RON) /oră exploatare sistem informatic central;
      
Potrivit prevederilor art.11 alin.(2) (3) (4) şi (5) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare, furnizarea datelor se face în condiţiile stabilite de lege, pe baza de protocol, încheiat între M.A.I., prin D.E.P.A.B.D., şi beneficiar, care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevazute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia si confidenţialitatea acestora.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor legale, de către :
       - instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
       - instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
       - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
       - Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
       - Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
       - instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
       - alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)