Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
        În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).                                                                     
        Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

MODELE DE CERERI/FORMULARE TIPIZATE
STARE CIVILĂ
- Cerere eliberare certificat stare civilă - Timp de completare 7 minute - Cerere pentru eliberarea unui extras multilingv al actului de naştere - Timp de completare 5 minute - Cerere pentru eliberarea unui extras multilingv al actului de căsătorie - Timp de completare 5 minute - Cerere pentru eliberarea unui extras multilingv al actului de deces - Timp de completare 5 minute - Declaraţie recunoaştere copil - Timp de completare 3 minute - Declaraţie domiciliu copil la naştere - Timp de completare 5 minute - Cerere încheiere căsătorie în altă localitate decât cea de domiciliu sau reşedinţă - Timp de completare 5 minute - Declaraţie de căsătorie - Timp de completare 5 minute - Cerere oficiere a căsătoriei în afara sediului primăriei - Timp de completare 5 minute - Cerere oficiere a căsătoriei înaintea expirării termenului de 10 zile - Timp de completare 5 minute - Cerere pentru eliberarea adeverinței de înhumare - Timp de completare 5 minute - Cerere de divorţ - Timp de completare 7 minute - Declaraţie la data depunerii cererii privind desfacerea căsătoriei - Timp de completare 5 minute - Declaraţie renunţare cerere de divorţ - Timp de completare 5 minute - Cerere rectificare act stare civila - Timp de completare 5 minute - Cerere transcriere certificat/extras eliberat de autorităţile străine - Timp de completare 5 minute - Cerere schimbare nume pe cale administrativă - Timp de completare 6 minute - Cerere eliberare certificat din care să rezulte componența familială - Timp de completare 5 minute - Declaraţie părinte privind domiciliul minorilor - Timp de completare 3 minute - Declaraţie pe propria raspundere că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de ...........................în registrele de stare civilă române sau reconstituirea lui - Timp de completare 3 minute - Cerere eliberare certificat privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. - Timp de completare 5 minute
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)